Author: BSRDate:  17/11/2017

Seminarium otwierające projekt GoSmart BSR

W dniach 14-15 listopada 2017 roku w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbył się „Inner kick-off meeting of GoSmart BSR”. Było to robocze seminarium, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR” poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym uruchomieniem prac projektu.

Seminarium zostało przygotowane i poprowadzone przez zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej; Politechnika Białostocka jest liderem projektu GoSmart BSR. W seminarium uczestniczyli menedżerowie projektu ze wszystkich partnerskich instytucji: z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, a także instytucji zajmujących się wspieraniem biznesu z Finlandii, Danii, Niemiec, Łotwy, Estonii i Litwy.

Projekt GoSmart BSR ma na celu rozwijanie inteligentnych specjalizacji poprzez przepływ innowacji w układzie międzynarodowym. W ramach projektu zostanie zbudowany międzynarodowy system wspierający internacjonalizację przedsiębiorstw MŚP. System ten (sieć współpracy) będzie integrował podmioty ze sfery biznesu, sfery administracji i badań naukowych, w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych. Wyniki projektu będą stanowiły ważny czynnik rozwojowy dla partnerskich regionów.

Podczas seminarium przedyskutowano cele postawione przed projektem oraz grupy zadań, które będą realizowane. Ustalono zasady pracy zespołu oraz narzędzia zarządzania projektem, które będą wspierały prace międzynarodowego zespołu. Mimo, że GoSmart BSR realizowany jest przez partnerów z siedmiu krajów to przyjęte zasady zarządzania projektem umożliwią sprawną współpracę, co pozwoli w pełni osiągnąć postawione cele. Seminarium umożliwiło także nawiązanie pierwszych dobrych relacji osobistych pomiędzy członkami zespołu z różnych krajów.

Źródło finansowania projektu: Interreg BSR

Oznaczenie projektu: #R041 GoSmart BSR

Budżet: 1,76 mln euro

Zapraszamy do pozostania z nami również na

Facebook: gosmartbsr_pl
Instagram: gosmartbsr_pl
Linkedin: GoSmartBSR_PL
Twitter: GoSmartBSR_PL

[ Error ]

Back to list