International Students


Przyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Wszelkie informacje dla studentów przyjeżdzających na studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej można odnaleźć pod adresem: http://erasmus.pb.edu.pl/bialystok-university-of-technology

Erasmus Coordinator (incoming students)
Ewa Glinska, PhD, e-mail address: e.glinska@pb.edu.pl

Office hours: Thursday: 13.15-15.00, room: 111 KS

Lista przedmiotów w języku angielskim dostępna dla studentów Erasmus+ podejmujących studia na Wydziale Zarządzania

1

Strategic management

2

Human Resource Management

3

Entrepreneurship

4

Benchmarking for competitive advantage

5

International trade

6

Computer tools in financial planning

7

Management of Innovation

8

Productivity analysis

9

Marketing research

10

Innovation economics and policy

11

Production and Service Management

12

Financial Management

13

Technology Innovation

14

Process management

15

Business forecasting

16

Coaching

17

New information technologies and multi-media tools

18

Corporate foresight

19

Business simulation

20

Quality Management and Control

21

Innovative Projects Management

22

Banking

23

Logistics in SME

24

Strategic modelling and business dynamics

25

Sport animation

26

Statistics

27

Basic management concepts

28

Project design and research method (only for winter semester 2016/2017)

29

Tourism management

 

W latach 2010-2015 widoczna była wyraźna tendencja wzrostowa w przyjazdach studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus. W roku akademickim w 2012/2013 roku na Wydziale Zarządzania przebywały 54 osoby, w 2013/2014 – 65 osób, w 2015/2016 - 87 osób, zaś w  2015/2016 – 59 osób.

Ponadto Wydział Zarządzania, wraz z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska, jest liderem pod względem liczby studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus (tabela 1).  W analizowanym okresie na Wydziale Zarządzania przebywało łącznie 265 studentów zagranicznych.

Tabela 1. Przyjazdy studentów zagranicznych na PB w ramach programu Erasmus w latach 2012-2015

Wydział

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Razem

Architektury

18

28

26

37

109

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

90

65

75

77

307

Elektryczny

45

48

59

54

206

Informatyki

29

33

27

48

137

Leśny (Hajnówka)

0

0

0

3

3

Mechaniczny

26

36

41

23

126

Zarządzania

54

65

87

59

265

Źródło: Dane z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

 

Wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Wszelkie informacje dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wyjeżdżających na partnerskie uczelnie zagraniczne można odnaleźć pod adresem:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/ep/pro/s/info

Erasmus Coordinator (outgoing students)
Joanna Szydło, MA, e-mail address: j.szydlo@pb.edu.pl

Office hours:
Tuesday: 10.15-11.00, room: 213 KF
Thursday: 15.00-16.00, room: 213 KF

W latach 2013-2015 liczba studentów Wydziału Zarządzania uczestniczących w programie Erasmus wyniosła 90 osób. W porównaniu do innych wydziałów Politechniki Białostockiej, tuż po Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Architektury, była to największa liczba studentów wyjeżdżających do innych krajów (tabela 2).

Tabela 2. Wyjazdy studentów PB na studia w ramach programu Erasmus w latach 2013-2015

Wydział

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Razem

Architektury

19

29

24

30

102

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

30

45

33

24

132

Elektryczny

11

9

7

2

29

Informatyki

5

6

9

7

27

Mechaniczny

5

7

14

12

38

Zarządzania

16

28

27

19

90

Źródło: Dane z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

 

International Relations Office (IRO)

http://bwm.pb.edu.pl