Program stażowy dla kierunku
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wydziału INŻYNIERII Zarządzania
Politechniki Białostockiej
  

realizowany na podstawie projektu nr POWR.03.01.00-00-S113/17 pt. „Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

 

O PROJEKCIE

Cel projektu:  podniesienie poziomu umiejętności praktycznych stażystów, przydatnych na rynku pracy i uzupełnienie wiedzy pozyskanej w trakcie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w obszarach bezpośrednio związanych z efektami kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Okres realizacji projektu: od: 15.01.2018r. do 15.11.2019r.

Całkowita wartość projektu: 657 170, 00 zł

Wkład własny: 93 750, 00 zł

Charakterystyka projektu:

Projekt przewiduje realizację łącznie 62 staży krajowych, w wymiarze 360 godzin w ciągu 16 tygodni (90 godzin miesięcznie) dla najlepszych studentów:

  • pierwszego stopnia II roku semestru 4 lub III roku semestru 6,
  • drugiego stopnia I roku semestru 1 lub II roku semestru 3,

studiujących na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Projekt przewiduje finansowanie staży w przedsiębiorstwach krajowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na: stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników (w przypadku, gdy staż będzie odbywał się w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania) wymagane badania lekarskie oraz ubezpieczenie.

Rekrutacja na staże zostanie przeprowadzona w 2 turach.

Terminy rekrutacji: kwiecień, maj 2018r. oraz kwiecień, maj 2019r.

Podczas rekrutacji na staż uwzględnione zostaną następujące kryteria:

  • średnia ocen uzyskanych w toku studiów,
  • potwierdzona znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności, np.: potwierdzona praca mająca związek z tematyką stażu, certyfikaty potwierdzające umiejętności związane z tematyką stażu, członkostwo w kole naukowym, nagrodzony projekt/referat w konkursie

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze przedsiębiorstwa.

Staże będą się odbywały w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w przedsiębiorstwach wdrażających innowacyjne technologie, zlokalizowanych głównie w województwie podlaskim.

Rezultaty przystąpienia do programu z perspektywy widzenia stażysty:

  • szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia WIZ PB w innowacyjnych sektorach produkcyjnych,
  • poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży co może skutkować zatrudnieniem po zakończonym stażu.