Prace badawcze


Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania lokują się w dwóch głównych obszarach: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu oraz obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria produkcji.

Świadczą o tym zarówno publikacje pracowników Wydziału Zarządzania, jak i realizowane badania naukowe finansowane ze środków zewnętrznych. Działalność naukowo-badawcza i w konsekwencji również publikacyjna koncentruje się na następujących głównych obszarach badań z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji:

  • foresight;
  • logistyka;
  • systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną:
  • zarządzanie jakością;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kierunki badań realizowane przez pracowników Wydziału odzwierciedlają priorytety działań zawartych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku” oraz „Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

Granty

Projekty naukowe realizowane na Wydziale Zarządzania finansowane ze środków UE

Tytuł projektu badawczego

Źródło finansowania

Wartość projektu

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2015

Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL

Horyzont 2020 Call H2020-NMP-CSA-2015

Wartość projektu

999 856,6 euro

2015-2019

Udział PB Third Party

28 533,00 euro

Data rozpoczęcia: 2011

Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników

Projekt systemowy Mninisterstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego

Wartość projektu

6 400 000,00 zł

2011-2015

Udział PB

1 400 000,00 zł

Rail Baltica Growth Corridor (RBGC)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Regionu

Morza Bałtyckiego 2007-2013

Wartość projektu

3 500 000,00 euro

2011-2013

Udział PB

45 000,00 euro

Data rozpoczęcia: 2009

Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna Strategia Rozwoju Nanotechnologii

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Wartość projektu

2 400 000,00 zł

2009-2013

 

Udział PB

2 400 000,00 zł

Projekty naukowe realizowane na Wydziale Zarządzania finansowane ze środków MNiSW oraz NCN    

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2016

Model zarządzania technologiami
w przedsiębiorstwie klastrowym

mgr Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Katedra Zarządzania Produkcją

2016-2018

Data rozpoczęcia: 2015

Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2015-2017

Data rozpoczęcia: 2014

Opracowanie koncepcji modelu systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.
Katedra Gospodarki Turystycznej

2014-2017

Data rozpoczęcia: 2013

Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie

dr Danuta Szpilko
Katedra Gospodarki Turystycznej

2013-2016

Identyfikacja wyróżników tożsamości miejskiej i analiza stopnia ich wykorzystania w zarządzaniu wizerunkiem miast w Polsce

dr Ewa Glińska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

2013-2014

Data rozpoczęcia: 2012

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach

dr Joanna Jończyk
Katedra Organizacji i Zarządzania

2012-2017

Ekonomiczne konsekwencje procesów integracji regionalnej na obszarze WNP

dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz
Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

2012-2016

Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie

dr Urszula Ryciuk

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2012-2014

Data rozpoczęcia: 2011

Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz-pacjent

dr Katarzyna Krot

Katedra Marketingu
 i Przedsiębiorczości

2011-2016

Modele organizacyjnego uczenia się w urzędach gminnych

dr Andrzej Pawluczuk
Katedra Organizacji i Zarządzania

2011-2016

Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw

dr Agata Lulewicz-Sas
Katedra Zarządzania Produkcją

2011-2016

Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich

mgr Justyna Grześ-Bukłaho

Katedra Organizacji i Zarządzania

2011-2015

Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych (promotorski)

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Katedra Informatyki

Gospodarczej i Logistyki

2011-2014

Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości w badaniach foresightowych

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2011-2014

Opracowanie metodyki mapowania technologii na potrzeby badań foresightowych

mgr Alicja Gudanowska

Katedra Informatyki

Gospodarczej i Logistyki

2011-2014

Data rozpoczęcia: 2010

Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych (promotorski)

prof. dr hab. inż. Janicjusz Nazarko

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2010-2014

Zaufanie organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw

dr Katarzyna Krot

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

2010-2014


Prace własne

Prace realizowane na Wydziale Zarządzania służące rozwojowi młodych naukowców              

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2016

Nowy Jedwabny Szlak w kontekście globalnych łańcuchów dostaw

dr Katarzyna Kuźmicz

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2016-2018

Modelowanie wpływu doboru technologii produkcji na wydajność energetyczną

dr Olga Orynycz

Katedra Zarządzania Produkcją

2016-2018

Percepcja miejskich systemów transportowych w opinii mieszkańców

mgr Ewelina Tomaszewska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

2016-2018

Determinanty i kryteria wyboru kontrahentów w łańcuchach dostaw w sektorze przedsiębiorstw turystycznych

dr Danuta Szpilko
Katedra

Gospodarki Turystycznej

2016-2018

Identyfikacja metod i narzędzi projektowania procesów produkcyjnych – zastosowanie w budowie i analizie cyfrowych modeli symulacyjnych

mgr Mateusz Kikolski

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2016-2017

Data rozpoczęcia: 2015

Identyfikacja i analiza metod i narzędzi projektowania usług pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie integracji produktowo-usługowej

mgr Justyna Kozłowska

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2015

Badanie wpływu czynników technologicznych i organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP branży metalowej w województwie podlaskim

mgr Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Katedra Zarządzania Produkcją

2015

Data rozpoczęcia: 2014

Kapitał społeczny firm informatycznych

mgr Julia Siderska

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2014-2015

Wpływ kultury narodowej na kulturę organizacyjną

mgr Joanna Szydło

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

2014

Data rozpoczęcia: 2013

Wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP

mgr Tomasz Kanicki

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2013-2014

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w projektowaniu procesów transportowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne

mgr Dorota Leończuk

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2013-2014

Prace zlecone

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2016

Przeprowadzenie badań w zakresie analizy innowacji procesowej i organizacyjnej w drukarki BIELDRUK mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Wiewiórczej 66

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logisyki

2016

Przeprowadzenie szkolenia z obszaru 5S

dr inż. Anna Małgorzata Olszewska

Katedra Informatyki Gospodarczej
 i Logistyki

2016

Wykonanie audytu innowacyjności przedsiębiorstwa związanego z procedurą certyfikacji „Innowacyjna Firma”

dr Monika Walicka

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2016

Wykonanie opinii o innowacyjności technologii Sitecore 7.2, która polega na wykorzystaniu metod personalizacji w systemie zarządzania treściami w serwisie 

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2016

Data rozpoczęcia: 2015

Wykonanie badania rynku materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni asfaltowych, w szczególności dostępności destruktu i granulatu asfaltowego

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2015

Wykonanie opracowania koncepcji organizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2015

Data rozpoczęcia: 2014

Wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania remontu podzespołów roboczych, chemicznej pompy wirowej CPK CM 32 - 200

dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.

Katedra Zarządzania Produkcją

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania Sap Business One, służącego do zwiększenia wydajności, opłacalności i wsparcia procesów podejmowania decyzji, umożliwiających skuteczne zwiększenie wartości, jakości i konkurencyjności produktów i usług

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania CAD/CAM, do edycji technicznej 2D i 3D, do opracowania technologii obróbki skrawaniem poszczególnych typów odlewów i generowania kodów sterujących dla centrum frezarskiego

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania FLOW 3D, do symulacji z zakresu dynamiki płynów, w tym m. in. przeprowadzenie symulacji procesów odlewniczych

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania SAP Business One, służącego do zwiększenia wydajności, opłacalności i wsparcia procesów podejmowania decyzji, umożliwiających skuteczne zwiększenie wartości, jakości i konkurencyjności produktów i usług

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania Solid Works plastics, służącego do optymalizacji projektów części plastikowych oraz form wtryskowych

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

 

Przeprowadzenie analiz zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową w ramach projektu "Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny"

 

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

 

2014

Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku w ramach projektu "Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny"

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności oprogramowania IFS Applications z bazą Oracle i JBOSS

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności produktu „XEMI CRM”

dr inż. Katarzyna Halicka

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności produktu „XEMI SalesForce 6”

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

2014

Wykonanie opinii nt. „Metody wyceny prac badawczo-rozwojowych służące pozyskaniu nowych technologii informatycznych”

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie opinii o innowacyjności specyfikacji oprogramowania Asaro CRS

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2014

Wykonanie badania na potrzeby przyszłego wsparcia z RPOWP 2014-2020 pn. „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu”

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Katedra Informatyki Gospodarczej
 i Logistyki

2014

MINIATURA

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Kierownikiem grantu w ramach konkursu MINIATURA może być osoba, które uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych oraz nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu MINIATURA mogą być między innymi finansowane: badania wstępne, badania pilotażowe, staże naukowe, konsultacje naukowe, a także udziały w konferencjach. Czas realizacji grantu może wynieść maksymalnie 12 miesięcy, wysokość finansowania od 5 000 zł do 50 000 zł.

W konkursie nie zostały przewidziane środki na wynagrodzenia i stypendia naukowe z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie będzie również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania zostaną przyznane w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miniatura