Autor: WZData:  09.06.2017

GoSmart na start

Projekt "Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation" o akronimie GoSmart BSR został zatwierdzony do finansowania w programie Interreg Baltic Sea Region.

Liderem projektu jest Politechnika Białostocka. Wśród partnerów projektu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz instytucje zajmujące się wspieraniem rozwoju gospodarczego z sześciu krajów regionu Bałtyku: Finlandii, Danii, Niemiec, Łotwy, Estonii i Litwy.

Ideą projektu jest rozwijanie inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu. W projekcie powstanie sieć współpracy, która będzie integrowała podmioty ze sfery biznesu, sfery administracji i badań naukowych, w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych. Przeprowadzone zostaną badania nad nowymi kierunkami rozwojowymi, nowymi modelami internacjonalizacji przedsiębiorstw, a następnie będę one przedmiotem pilotowych działań wdrożeniowych.

Projekt stanowi ważny krok komercjalizacji prac naukowych na potrzeby rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej. Realizacja projektu jest przewidziana na trzy lata, wartość całego projektu wynosi 1,76 mln euro, kwota dofinansowania 1,38 mln euro. Projekt realizowany będzie na Wydziale Zarządzania, kierownikiem projektu jest dr hab. Wiesław Urban, prof. PB.

Wróć do listy